ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


09/ต.ค./2560  

การจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันที่  27 ตุลาคม  2560

-----------------------------------------------------

ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันที่  2 พฤศจิกายน  2560

 

-----------------------------------------------------

ลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ลงทะเบียน = วันที่  2 - 6 พฤศจิกายน  2560

ลงทะเบียนล่าช้า = วันที่  7 - 17 พฤศจิกายน  2560 >> เสียค่าปรับวันละ 50 บาท

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560

วันที่  6 พฤศจิกายน  2560

-----------------------------------------------------